کارت بازرگانی

کارت بازرگانی  ، مجوزی است که به دارنده آن اعم از شخص حقیقی یا حقوقی بموجب ماده 3 قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 4/7/1 372 مجلس شورای اسلامی اجازه داده می شود به امر تجارت خارجی بپردازد. بر اساس مقرراتی که در حال حاضر در دست اجراست اعتبار کارت از تاریخ صدور یک سال تا پنج سال به اختیار متقاضی می باشد ، تمدید اعتبار کارت با ارایه مدارک لازم برای مدت مذکور انجام می گیرد و در دفعات بعد نیز به همین ترتیب ادامه می یابد.

چه کارهایی با کارت بازرگانی می توان انجام داد؟

ثبت سفارش و ترخیص کالا ، واردات از مناطق آزاد ، مبادرت به حق العمل کاری در گمرک ، صادرات هر نوع کالاهای مجاز (این نکته قابل ذکر می باشد بعضی از کارها می باشد که برای انجام دادن آنها نیاز به کارت نداریم).

مواردی که نیاز به داشتن کارت نمی باشد

شرکت تعاونی مرز نشینان ، ملوانان ایرانی شاغل در شناورهایی که در بین سواحل ایران و سایر کشورها در تردد هستند ، پیله وران ، کارگران ایرانی شاغل در خارج از کشور در صورت داشتن کارنامه شغلی از وزارت کار  ، ثبت برند لاتین

کاربردهای کارت بازرگانی

ثبت سفارش و ترخیص کالا 

ارایه کارت بازرگانی به وزارت و بانک جهت ثبت سفارش و هنگام ترخیص کالا به گمرک ضروری است.

صدور و تمدید کارت

برای صدور کارت دایم باید از طریق اداره کل ثبت شرکت های محل اقدام به اخذ اظهارنامه ثبتی و گواهی پلمپ دفاتر نمود و سپس به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن یا اتاق تعاون مرکز استان محل فعالیت برحسب مورد مراجعه نمود ، پس از تکمیل پرونده و امضا کارت در اتاق مربوط جهت تایید نهایی به اداره کل بازرگانی استان مربوط مراجعه کرد کارت بازرگانی شرکت های خارجی جهت تایید به اداره کارت بازرگانی وزارت بازرگانی ارسال می شود.

صادرات و واردات حتی در مناطق آزاد تجاری

شرکت در نمایشگاه های بین المللی داخلی و خارجی

ارتباط با تجار خارجی ، صدور ویزای خارجی

کارت بازرگانی

انواع کارت بازرگانی

کارت بازرگانی تجاری:

مجوزی است که دارنده آن اعم از شخص حقیقی یا حقوقی میتواند با داشتن آن اقدام به تجارت در عرصه صادرات و واردات داشته باشند. که شامل ثبت سفارش و ترخیص کالا تا واردات از مناطق آزادو… می باشد.

کارت بازرگانی خدماتی:

برای اشخاص حقوقی که مجوز سرمایه گذاری با زمینه فعالیت خدماتی دارند صادر می شود و دارندگان این کارت تنها در زمینه فعالیت خود میتوانند کالا وارد نمایند.

کارت بازرگانی موردی:

برای اشخاص حقیقی و حقوقی که یکبار خواهان ترخیص کالا باشند صادر می گردد.

کارت بازرگانی تولیدی – صنعتی :

برای اشخاص حقوقی که دارای مجوز سرمایه گذاری با زمینه فعالیت تولیدی هستند ، صادر میشود که دارندگان این کارت میتوانند فقط تجهیزات کارگاهی و مواد اولیه مورد نیاز تولید خود را وارد نموده و پس از تولید صادر کنند.

کارت بازرگانی

چگونگی صدور کارت بازرگانی

این کارت توسط شعب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در تهران یا شهرستان ها بنام متقاضیانی که واجد شرایط زیر باشند برای  مدت یک تا پنج سال حسب درخواست متقاضی صادر می گردد که در صورت تایید توسط وزارت معتبر خواهد بود.

تبصره – کلیه شرکت های تعاونی کارت خود را صرفا از اتاق های تعاون جمهوری اسلامی ایران در یافت می نمتیند.

اشخاص حقیقی ایرانی

داشتن حداقل 21 سال تمام

داشتن برگ پایان خدمت نظام وظیفه یا برگ معافیت برای آقایان

داشتن 3 سال سابقه فعالیت تجاری یا تولیدی به تایید دو نفر از دارندگان کارت یا ارایه مدارک دانشگاهی یا داشتن مجوز تولید از یکی از وزارتخانه های تولیدی

داشتن محل کسب متناسب با رشته فعالیت ، اعم از ملکی یا استیجاری

داشتن دفاتر قانونی و ارایه اظهارنامه ثبتی

داشتن حساب جاری در یکی از شعب بانک های داخلی

نداشتن رابطه استخدامی با دستگاه ها و سازمان های دولتی

عدم ورشکستگی به تقصیر و تقلب

نداشتن محکومیت موثر کیفری

اشخاص حقیقی غیر ایرانی

داشتن کلیه شرایط مقرر برای اشخاص ایرانی باستثنای برگ پایان خدمت نظام وظیفه

داشتن پروانه کار و اقامت معتبر

عمل متقابل کشور متبوع آن ها در مورد ایرانیان مقیم آن کشور ، در موارد خاص که صدور کارت بدون توجه به عمل متقابل کشور متبوع متقاضی به تشخیص وزارت ضرورت داشته باشد وازرت مذکور می تواند مجاز بودن صدور کارت برای این قبیل متقاضیان را بدون رعایت شرط عمل متقابل به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران اعلام نماید.

اشخاص حقوقی

اعم از اینکه تشکیل و ثبت آن ها در ایران بوده یا تشکیل آن ها در خارج از کشور بوده و سپس در ایران به ثبت رسیده باشند

  • مدیران عامل و رییسان هیات مدیره شرکت باید دارای بند 8 و 9 (اشخاص حقیقی ایرانی ) 2 و 3 (اشخاص حقیقی غیر ایرانی ) باشد
  • مدیران شرکت های تعاونی و شرکت های دولتی و شرکت های موضوع قانون حفاظت صنایع ، مشمول محدودیت بند 7 نخواهند بود
  • مدیران شرکت های دولتی شرکت های متعلق به نهاد های انقلابی و شرکت های موضوع قانون حفاظت صنایع ، که حکم مدیریت آنان توسط سازمان دولتی یا نهاد ذیربط صادر شده باشد ، از ارایه گواهی موضوع بند 9 معاف خواهند بود.
  • شرکت ها باید واجد شرایط مقرر در بند های 4 و 5 و 6 و 8 (اشخاص حقیقی ایرانی) باشند

شرایط صدور کارت برای غیر ایرانیان

شرایط مذکور در بند 1 لغایت 3 ( اشخاص حقیقی غیر ایرانی) ماده 10 آیین نامه مقررات صادرات و واردات به شرح ذیل آورده شده است :

اشخاص حقیقی غیر ایرانی

  • داشتن کلیه شرایط مقرر برای اشخاص ایرانی باستثنای برگ پایان خدمت وظیفه یا برگ معافیت
  • داشتن پروانه کار و اقامت
  • عمل متقابل کشور متبوع آن ها در مورد ایرانیان مقیم آن کشور . در موارد خاص که صدور کارت بدون توجه به عمل کشور متبوع متقاضی به تشخیص وزارت ضرورت داشته باشد ، وزارت مذکور می تواند مجاز بودن صدور کارت برای این قبیل متقاضیان را بدون رعایت شرط عمل متقابل به صنایع و معادن ایران اعلام نماید.