مراحل ثبت برند

در مراحل ثبت برند ابتدا می بایست در سامانه اداره مالکیت فکری معنوی اکانت کاربری ایجاد نماییم سپس اظهارنامه ثبت برند را تکمیل نمایید.

اگر علامت مورد درخواست بصورت تصویر یا نوشته باشد اسکن شده در سامانه بارگزاری می شود.

مدارک ابرازی توسط مسئول اداره مورد بررسی اولیه قرار گرفته و جهت پرداخت حق الثبت اظهارنامه ، متقاضی به حسابداری اداره هدایت می شود و کارشناس تعیین می گردد.

متقاضی فیش واریزی اظهارنامه به صورت آنلاین و یا در شعب بانک ملی پرداخت و در سامانه حسابداری اداره ثبت علائم قرار داده می شود.

در این مرحله برند در صف کارشناسی قرار می گیرد و کارشناس مربوطه در ظرف 30 روز به تقاضای وارده رسیدگی و در صورت عدم ملاحظه سابقه ثبت و یا مشابهت با علایم ثبت شده و تعیین طبقه کالا اقدام به تهیه پیش نویس آگهی تقاضای ثبت علامت تجاری می نماید.

 تذکر: در صورتی که کارشناس در موقع رسیدگی ملاحظه نماید که علامت متقاضی قبلا ثبت شده یا مشابهت با علائم ثبت شده دارد اخطار رد علامت را تهیه و بنظر مسئول اداره می رساند.

تذکر: در صورت رد تقاضای ثبت علامت تجارتی از ناحیه اداره ، متقاضی می تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ از این تصمیم به دادگاه های حقوقی تهران شکایت نماید.

مسئول اداره پیش نویس آگهی تقاضای ثبت علامت تجاری را امضا و در سامانه قرار داده می شود . این آگهی که یک نمونه از علامت درخواستی به آن الصاق شده ضمن ثبت در دفتر اندیکاتور توسط مسئول این امر، تحویل متقاضی می گردد.

مرحله سوم از مراحل ثبت برند

متقاضی پس از دریافت پیش نویس علامت را در سایت روزنامه رسمی جمهوری اسلامی قرار می دهد.

پس از اینکه آگهی تقاضای ثبت علامت تجاری در روزنامه رسمی درج و منتشر گردید متقاضی 30 روز (با احتساب دو روز اضافه) بعد از تاریخ انتشار با دردست داشتن یک نسخه از روزنامه مذکور به اداره مالکیت صنعتی مراجه نماید و ضمن تقدیم یک برگ تقاضای ثبت علامت (بشرح نمونه) ویک نسخه از روزنامه فوق ، تقاضای ثبت علامت تجارتی را بنماید.

 مسئول اداره پس از وصول تقاضا و روزنامه رسمی ، دستور ضمیمه شدن به پرونده را صادر و به کارشناس مربوطه ارجاع می نماید. کارشناس پرونده را بررسی و در صورت عدم وصول اعتراض نسبت به تقاضای ثبت علامت تجارتی دستور پرداخت حق الثبت علامت تجارتی را صادر و اقدام به تهیه آگهی ثبت علامت تجارتی می نماید و ضمن گواهی ، مراتب را به نظر مسئول اداره رسانده و مسئول اداره پس از بررسی و امضا به ماشین نویسی ارجاع می دهد.

مشاوره رایگان