مدارک مورد نیاز جهت صدور کارت بازرگانی حقیقی به صورت زیر می باشد:

 • تکمیل سه برگ فرم عضویت اتاق و تعهدنامه عضویت در اتاق
 • تکمیل پنج برگ فرم مشخصات بازرگانی
 • اصل و کپی فرم بانکی مبنی بر حسن اعتبار بانکی (فرم الف)
 • تکمیل فرم مشخصات فردی و اعلام معرفین (فرم ج) و کپی کارت بازرگانی بانضمام نامه کتبی از معرفین مبنی بر تایید تجاری بیش از 3 سال (دارندگان مدارک دانشگاهی لیسانس و همچنین دارندگان مجوز تولید از یکی از وزارتخانه های تولیدی نیاز به معرف ندارند)
 • اصل و کپی فرم تعهدنامه دریافت کارت بازرگانی و تصدیق امضا متقاضی توسط دفاتر اسناد رسمی (فرم د)
 • دو برگ اصل اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی که به گواهی اداره ثبت رسیده باشد.
 • اصل و کپی و گواهی پلمپ دفاتر از اداره ثبت شرکت ها
 • اصل و کپی گواهی عدم سوء پیشینه
 • چهار قطعه عکس 6*4
 • دو سری کامل کپی از تمام صفحات شناسنامه ( سن متقاضی حداقل 18 سال تمام ) و رویت اصل آن
 • دو سری کپی کارت پایان خدمت یا کپی معافیت از خدمت سربازی برای آقایان و رویت اصل آن
 • دو سری کپی از کلیه صفحات سند مالکیت ششدانگ ، یا ارایه اجاره نامه محضری محل کار ( در صورت عادی بودن اجاره نامه محل کار ، ارایه دو سری کپی از کلیه صفحات سند و رویت اصل سند. چنانچه سند به صورت مشاع تنظیم شده باشد علاوه بر رعایت موارد تعیین شده در این بند رضایت نامه کتبی سایر مالکین از طرف متقاضی الزامی است).

تذکر 1: عدم اشتغال تمام وقت در دستگاه های دولتی (قوای سه گانه)

تذکر 2: حضور متقاضی کارت در کلیه مراحل الزامی است

تذکر 3: هر شخص بیش از یک کارت بازرگانی اعم از حقوقی یا حقیقی نمی تواند داشته باشد.

تذکر 4: تقاضا می شود فر

مدارک کارت بازرگانی حقیقی

مشاوره رایگان