مدارک موردنیاز جهت کارت بازرگانی اشخاص حقوقی

مدارک موردنیاز جهت کارت بازرگانی اشخاص حقوقی

 • تکمیل سه برگ فرم و تعهدنامه در اتاق بازرگانی
 • دو برگ اصل اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی که به گواهی اداره ثبت شرکت ها رسیده باشد. (این فرم از اداره ثبت شرکت ها تهیه می شود)
 • اصل و کپی گواهی پلمپ دفاتر از اداره ثبت شرکت ها
 • دو برگ کپی تقاضانامه ثبت شرکت های داخلی و شرکت نامه رسمی (برای شرکت های با مسئولیت محدود)
 • دو برگ کپی اظهارنامه ثبت شرکت های سهامی خاص /عام (برای شرکت های سهامی)
 • دو برگ روزنامه رسمی در مورد تاسیس و تغییرات شرکت
 • دو برگ کپی اساسنامه شرکت
 • اصل و کپی گواهی عدم سوء پیشینه مدیرعامل
 • دو سری کامل کپی از تمام صفحات شناسنامه مدیر عامل (حداقل سن 18 سال تمام) و رویت اصل آن
 • چهار قطعه عکس 6*4 مدیر عامل (جدید ، تمام رخ ، ساده)
 • دو برگ کپی کارت پایان خدمت و معافیت از خدمت سربازی برای آقایان و رویت اصل آن
 • تکمیل 5 برگ فرم مشخصات بازرگانی
 • اصل و کپی گواهی بانک مبنی بر حسن اعتبار بانکی شرکت(فرم الف)
 • اصل و کپی فرم تعهدنامه دریافت کارت بازرگانی و تصدیق امضا مدیر عامل توسط دفتر اسناد رسمی(فرم د)
 • دو سری کپی از کلیه صفحات سند مالکیت ششدانگ ، یا ارایه اجاره نامه محضری محل کار(در صورت عادی بودن اجاره نامه محل کار ، ارایه دو سری کپی از کلیه صفحات سند مادر با رویت اصل سند ، چنان چه سند به صورت مشاع تنظیم شده باشد علاوه بر رعایت موارد تعیین شده در این بند ، ارایه رضایت نامه کتبی سایر مالکین از طرف متقاضی کارت الزامی است).
 • دو برگ اصل و کپی فیش پرداختی به حساب جاری بانک ملی ایران در وجه وزارت بازرگانی با ذکر نام شرکت ( قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملی ایران به حساب جاری فوق)
 • اشخاص غیر ایرانی متقاضی کارت بازرگانی علاوه بر ارایه کلیه مدارک فوق باستثنای بندهای 9 و 13 ملزم به ارایه تاییدیه صلاحیت مدیران خارجی از سفارتخانه متبوعشان و ارایه کپی پروانه کار هستند.

تذکر 1 : کارمندان تمام وقت دستگاه های دولتی نمی توانند کارت بازرگانی دریافت نمایند.

تذکر 2 : در صورتی که مدیر عامل نتواند برای انجام امور مربوطه شخصا مراجعه نماید ، مراجعه کننده ملزم به ارایه کارت وکالت نامه رسمی و یا معرفی نامه از طرف شرکت می باشد.

تذکر 3 : هر شخص بیش از یک کارت بازرگانی اعم از حقوقی یا حقیقی نمی تواند داشته باشد.

تذکر 4 : تقاضا می شود فرم های فوق به ترتیب شماره در پوشه ای به صورت منظم به مسوولین پذیرش ارایه شود.