ثبت موسسات غیرتجاری

ثبت موسسات غیرتجاری  ، موسساتی می باشد که جهت مقاصد غیرتجاری مثل امور علمی یا ادبی یا امور خیریه و امور اجتماعی و سیاسی تشکیل می شوند و تشکیل دهندگان و موسسین آن ممکن است قصد انتفاع داشته و یا نداشته باشند.

ثبت موسسات غیرتجاری بر دو دسته تقسیم می شوند:

1- موسساتی که هدفش جلب منافع و تقسیم آن بین اعضاء خود نباشد. اینگونه موسسات اصطلاحاً موسسات غیرانتفاعی نامیده می شوند، موسسات خیریه گروه های سیاسی و انجمنهای اسلامی و احزاب را می توان از موسسات غیر انتفاعی دانست.

2- موسساتی که هدفش جلب منافع مادی و تقسیم منافع مزبور بین اعضاء خود یا غیر باشد مانند کانون های فنی، حقوقی، صنفی و موسساتی که هدفشان ارائه خدمات شهری از قبیل نظافت و فضای سبز می باشد.

ثبت موسسات غیرتجاری
  1. اخذ دو نسخه تقاضا نامه ثبت موسسه از اداره ثبت شرکت ها و تکمیل و امضا توسط شرکاء
  2. تنظیم اساسنامه حداقل در 2جلد و امضای ذیل تمام صفحات توسط کلیه شرکاء
  3. تنظیم صورتجلسه مجمع موسسین
  4. فتوکپی صفحه اول شناسنامه و کارت ملی شرکاء ودرصورت داشتن توضیح در شناسنامه یک کپی از آن.
  5. اخذ مجوز در رابطه با موضوع موسسه در صورت لزوم.
  6. حداقل وجود دو نفر شریک در موسسه الزامی است.
  7. قید سرمایه به هر میزان در موسسه مجاز می باشد.
  8. امضای مدیر شعبه و فتوکپی
ثبت موسسات غیرتجاری

متقاضی ثبت موسسه باید تقاضانامه ها را از اداره ثبت شرکتها گرفته و آن را تکمیل نموده و به امضاء کلیه شرکاء برساند، و موسسین موسسه باید صورت جلسه تنظیم و آن را به امضاء شرکاء برساند، و اساسنامه را تنظیم کنند و کلیه صفحات اساسنامه توسط شرکاء موسسه امضاء شود. موسسین جهت نامگذاری موسسه باید چند نام با شرایط ذیل: سابقه ثبت نداشته باشد نام خارجی نباشد ، با فرهنگ انقلاب اسلامی مطابقت داشته باشد، انتخاب و به مسئول تعیین نام اداره ثبت شرکتها تقدیم نمایند. مسئول مربوطه پس از بررسی، با انتخاب یکی از اسامی پیشنهادی اقدام به صدور گواهی لازم خواهد کرد. 

متقاضی باید بعد از تعیین نام به قسمت ارجاع اداره ثبت شرکتها مراجعه و ممیز مربوطه پس از بررسی اولیه با توجه به موضوع فعالیت موسسه چنانچه نیاز به اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح باشد ، عنداللزوم متقاضی به مرجع مربوطه جهت اخذ مجوز مزبور معرفی می شود. پس از وصول و ارائه مجوز لازم ، ممیز ثبت شرکتها نسبت به بررسی مدارک اقدام و چنانچه مدارک مزبور دارای نقص باشد، دستور رفع نقص و بعد از تکمیل ، متقاضی را جهت پرداخت حق الثبت به حسابداری راهنمایی خواهد کرد.

مسئول حسابداری باتوجه به سرمایه موسسه مبلغ حق الثبت را تعیین و متقاضی را جهت پرداخت حق الثبت به بانک مربوطه هدایت که وی بعد از واریز مبلغ مزبور، فیش پرداختی را به حسابداری ارائه و حسابداری نسبت به مهر نمودن تقاضانامه متقاضی اقدام می نماید و بعد از ممهور شدن تقاضانامه آن را باید به نزد ممیز مربوطه برده ، و ممیز مربوطه دستور ثبت آن را صادر می نماید. متقاضی جهت اخذ پیش نویس آگهی تاسیس باید به قسمت ثبت شرکتها مراجعه، در قسمت ثبت پیش نویس آگهی تاسیس را تهیه نموده و پس از امضاء رئیس اداره ثبت شرکتها و تایپ آگهی مربوطه رسانده.

متقاضی یک نسخه از مدارک اعم از اساسنامه ، صورت جلسه و تقاضانامه که اداره ثبت شرکتها آنها را مهر نموده ، از مسئول قسمت می گیرد ، و آن را به دبیرخانه اداره تحویل می دهد، متقاضی یک برگ آگهی تایپ شده را به اداره کل دفتر روابط عمومی و امور بین الملل(قسمت دایره آگهی ها) تقدیم و پس از تعیین مبلغ آگهی در روزنامه به بانک مربوطه مراجعه و مبلغ مزبور را پرداخت نموده وبه دبیر خانه مراجعه خواهد کرد، پس از امضای نسخ تایپ شده توسط رئیس اداره ثبت شرکتها در این مرحله آگهی صادره را در دو نسخه تایپی به متقاضی تحویل می دهد.

که متقاضی یک نسخه از آگهی را جهت درج در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران واقع در تهران ، ضلع جنوبی پارک شهر ، خیابان بهشت ساختمان روزنامه رسمی تحویل و نسخه دیگر همراه با فیش پرداختی به قسمت دایره آگهی ها جهت درج در روزنامه کثیرالانتشار داده می شود. بعد از طی این مراحل کار ثبت موسسه غیرتجاری به پایان می رسد. شایان ذکر است مراحل ثبت کلیه شرکتها به یک صورت می باشد ، وآنچه که تفاوت دارد ، مدارک قابل ارائه ، اساسنامه ها و نحوه پر کردن تقاضانامه ها و شرکت نامه ها… می باشد.

صورتجلسه تغییرات در 2 نسخه که به امضای کلیه شرکا رسیده باشد . در غیراینصورت باید تشریفات آگهی و دعوتنامه تشکیل مجمع که در اساسنامه پیش بینی شده رعایت و مدارک لازم به پیوست صورتجلسه تقدیم گردد.

ثبت موسسات غیرتجاری

مدارک موردنیاز بر طبق نمونه های پیوست با توجه به نوع تغییرات تنظیم و تکمیل و به قسمت ارجاع اداره تحویل می گردد و ممیز مربوطه پس از بررسی اولیه ، وقت مراجعه را تعیین نموده و قبض رسید ، صادر و تحویل می نماید. سپس مدارک تحویلی را جهت بررسی به ممیز تعیین شده به همراه پرونده پس از ثبت دفتر اندیکاتور تحویل می دهد. ممیز مربوطه مدارک تحویلی را باتوجه به پرونده بررسی و در صورت عدم احراز نقص ، آگهی لازم را تهیه و پس از امضای رئیس ، تایپ می شود. پس از مراجعه یکی از شرکا و یا وکیل قانونی جهت پرداخت حق الثبت مربوطه به حسابداری هدایت و پس از پرداخت و اخذ رسید مجددا” به قسمت ثبت شرکت مراجعه و مسئول ثبت در دفتر ثبت از افرادی که باید ذیل ثبت امضا نمایند امضا اخذ و امضای ذیل ثبت را گواهی می نماید.

ثبت موسسات غیرتجاری

مشاوره رایگان