ثبت شرکت در مناطق آزاد ، هر شرکت یا موسسه ای که در منطقه ثبت شود و مرکز اصلی آن نیز در همان منطقه باشد شرکت ایرانی و ثبت شده در منطقه محسوب می شود.

تیصره 1 – از تاریخ اجرای این تصویب نامه هر شرکت یا موسسه خارجی برای اینکه بتواند به وسیله شعبه یا نمایندگی در منطقه به فعالیت های اقتصادی مبادرت نماید ، باید در کشور متبوع خود مطابق قوانین و مقررات جاری آن کشور _ به تصدیق نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در آن کشور _  شرکت قانونی محسوب شود و در واحد ثبتی منطقه نیز به ثبت رسیده باشد.

تبصره 2- هر شرکت یا موسسه خارجی که در تاریخ اجرای این تصویب نامه در منطقه به وسیله شعبه یا نمایندگی به فعالیت های اقتصادی اشتغال داشته باشد باید در ظرف سه ماه از تاریخ اجرای این تصویب نامه تقاضای ثبت نماد. در غیر این صورت شرکت مذکور اعتبار قانونی نداشته و موسسین آن در قبال اشخاص ثالث متضامنا مسئول جبران خسارت وارد شده خواهند بود.

انواع شرکت ها و موسسات غیرتجاری مذکور در قانون تجارت و سایر قوانین ایران می توانند در واحد ثبتی منطقه به ثبت برسند مشروط بر آنکه موضوع فعالیت آن ها قانونی باشد. در هر حال تاسیس و فعالیت شرکت ها ، تحت قوانین موضوعه امکان پذیر است.

تمامی اشخاص حقوقی که در منطقه فعالیت اقتصادی دارند ، موظف اند ظرف سه ماه از تاریخ اعلام واحد ثبتی وضعیت خود را با مفاد این تصویب نامه و دستورالعمل های اجرایی آن تطبیق دهند در غیر این صورت مرجع صالح به تقاضای سازمان از ادامه فعالیت اشخاص مذکور جلوگیری خواهد نمود. دستورالعمل اجرایی این ماده توسط سازمان هر منطقه تهیه و به اجرا گذاشته می شود.

تبصره – سازمان ثبت اسناد و املاک کشور کلیه سوابق و مدارک مربوط به اشخاص حقوقی که قبل از ایجاد واحد ثبتی منطقه در سایر نقاط کشور به ثبت رسیده اند و به موجب اساسنامه مربوط مرکز اصلی آن ها منطقه  است و از سازمان مجوز فعالیت دریافت کرده اند بنا به تقاضای واحد ثبتی برای آن واحد ارسال می کند. هم چنین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به منظور پیشگیری از تعیین نام های مشابه برای شرکت های در حال ثبت با واحد های ثبتی مناطق همکاری خواهد نمود.

مشاوره رایگان