ثبت شرکت تضامنی چیست؟

ثبت شرکت تضامنی شرکتی می باشد که در تحت اسم مخصوصی برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر ، با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود و اگر دارایی شرکت برای تادیه تمام قروض شرکت کافی نباشد، هر یک از شرکا مسئول پرداخت تمام قروض است. (ماده ۱۱۶ قانون تجارت ) ( این مقاله متعلق به موسسه ی حقوقی ملک پور می باشد )

شرکت تضامنی شرکتی می باشد که دارای شخصیت حقوقی مستقل  و دارایی آن از دارایی شرکا کاملا جدا می باشد و این شرکت به دلیل اینکه تاجر محسوب می شود امکان ورشکسته شدن را نیز دارد. ( ماده ۴۱۲ قانون تجارت )  در صورت ورشکسته اعلام شدن شرکت تضامنی  طلبکاران شرکت نسبت به طلب خود ارجحیت دارند .شخصیت حقوقی شرکت به صورتی می باشد که  ورشکستگی شرکت با ورشکستگی شرکا و ورشکستگی شرکا با ورشکستگی شرکت ملازمه ندارد (ماده ۱۲ قانون تجارت)

ثبت شرکت تضامنی

شرایط عمومی  تشکیل شرکت تضامنی:

در این شرکتها لااقل یکی از شرکا مسئولیت نامحدود دارد. در شرکت تضامنی همه ی شرکا مسئولیت تضامنی دارند . تشکیل  شرکت تضامنی مبتنی می باشد بر اراده آزاد شرکا و نیازی به اخذ اجازه قبلی از مقامات اداری را ندارد.

در مرحله ی اول نیاز به انعقاد قرارداد دارند که این خود نیاز به رضایت شرکا دارد که این رضایت باید همراه با آگاهی به ماهیت قرارداد باشد همچنین افراد قصد و ارداه ی کامل بر انعقاد قرارداد داشته باشند. باید به این امر توجه ویژه ای داشت که قصد طرفین در صورتی موجب تشکیل شرکت می شود که واقعی باشد و هرگاه چند نفر به ظاهر شرکتی را تشکیل دهند شرکت منعقد نخواهد شد و تمامی معاملات این شرکت باطل خواهد بود. همچنین بای  به اهلیت شرکا نیز توجه داشت یعنی در صورتی می توانند به تشکیل شرکت بپردازند که اهلیت داشته باشند ماده ی ۲۱۱ قانون مدنی توضیحات کافی را درباره ی اهلیت داده است . همچنین شرکا در شرکت تضامنی باید با خود آورده  به همراه داشته باشند که در تمامی شرکت های اشخاص این امر رعایت می شود اما مسئولیت انان به میزان اورده ی انان بسنده  نمی شود.( این مقاله متعلق به موسسه ی حقوقی ملک پور می باشد)

شرایط اختصاصی تشکیل شرکت تضامنی :

شرکت تضامنی نیز مانند دیگر شرکت ها برای تشکیل حداقل نیاز به دو شریک دارد. شرکا در شرکت تضامنی به شخصه مسئول پرداخت بدهیهای شرکت می باشند. اگر طلبکار بتواند طلب خود را از شرکت ثابت نماید به راحتی پس از انحلال شرکت می تواند طلب خود را از شرکا مطالبه نماید. باید توجه داشت مسئولیت شریک همانطور که شخصی می باشد تضامنی نیز هست یعنی هر شریک مسئول پرداخت تمامی دیون شرکت به تنهایی نیز هست. هر شریک مسئول پرداخت تمام دیون شرکت می باشد . و این مسئولیت جنبه ی قراردادی ندارد بلکه کاملا قانونی می باشد یعنی قانون آن را به شرکا تحمیل کرده است و اگر شرکا بین خود قراردادی خلاف این منعقد نمایند قرارداد آنها باطل خواهد بود زیرا قانون امری می باشد و نمی توان خلاف آن توافق کرد.

همانطور که می دانیم میزان مسئولیت شرکا در شرکت تضامنی به اعتبار شریک بودن در شرکت می باشد و هر کس از افراد که وارد جمع شرکا شود ، مسئول پرداخت تمامی قروئض شرکت نیز خواهد بود حتی قروضی که از قبل نیز وجود داشته باشد.

لازم به ذکر است که هر کسی به عنوان شریک ضامن در شرکت تضامنی موجودی داخل شود متضامنا با سایر شرکا مسئول قروضی هم خواهد بود که شرکت قبل از ورود او داشته است. و هر قراردادی که بین شرکا برخلاف این امر ترتیب داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث کان لم یکن خواهد بود.

مشاوره رایگان