ثبت شرکت با مسئولیت محدود

ثبت شرکت با مسئولیت محدود پس از شرکت سهامی یکی از رایج ترین و محبوب ترین انواع شرکت های تجاری در ایران می باشد این شرکت در ماده 94 قانون تجارت چنین تعریف شده است: شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هریک از شرکا بدون این که سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه ی خود در شرکت ، مسئول قروض و تعهدات شرکت است . به بیان ساده اعضای این شرکت ( که با حداقل دو نفر عضو قابل تاسیس می باشد) به میزان سرمایه اولیه خود در مقابل دیون احتمالی شرکت مسئول می باشند و در صورتی که سرمایه اولیه شرکت به طور مثال پانصد هزار تومان باشد شرکت موظف به تامین همین میزان از طلب افراد می باشد و طلب کاران نمی توانند طلب خود را از دیگر اموال شرکاء مطالبه نمایند و در صورت ورشکستی تنها سرمایه شرکاء از دست خواهد رفت.

  • کارت ملی و شناسنامه تمام سهامداران
  • تکمیل تقاضانامه در دو نسخه و به امضاء سهامداران برسد
  • شرکت نامه دو نسخه با امضاء سهامداران
  • اساسنامه دو نسخه با امضاء تمام صفحات
  • ارائه مجوز در صورت نیاز
  • اعضاء هیئت مدیره نباید از کارمندان دولت باشند
  • گواهی عدم سوء پیشنه
ثبت شرکت با مسئولیت محدود
مرحله اول ثبت شرکت بامسئولیت محدود:

پس از تکمیل دو برگ تقاضانامه و دو برگ شرکت نامه و تهیه دو جلد اساسنامه و امضای ذیل تمام اوراق توسط تمام شرکا ، جهت پرداخت هزینه تعیین نام پس از اخذ فیش به بانک های معیّن مراجعه و فیش پرداختی را به واحد حسابداری اداره ثبت شرکتها ارائه و احد مزبور نسبت به ممهور نمودن برگ اظهارنامه اقدام می نماید.

چند نام باتوجه به اینکه 🙁 1- نام خارجی نباشد 2- سابقه ثبت نداشته باشد 3- دارای معنا و مفهوم باشد 4- با فرهنگ اسلامی مطابقت داشته باشد) انتخاب و به واحد تعیین نام اداره ثبت شرکتها مراجعه و مسئول مربوطه با بررسی نامهای ارائه شده نسبت به انتخاب و تعیین نام اقدام و نام تعیین شده را در روی برگ اظهارنامه قید می نماید و سپس اخذ موافقت از مسئولین اداره ثبت شرکتها در خصوص نام تعیین شده بعمل آید و این نام باید در واحد تعیین نام ثبت دفتر شود.

مدارک را با توجه به مواردی که ذکر شد ( 2 برگ تقاضانامه – 2برگ شرکت نامه – 2 برگ اساسنامه – فتوکپی شناسنامه کلیه شرکا – ارائه مجوز در صورت نیاز – 2 نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین – 2 نسخه صورتجلسه هیات مدیره) امضا و از طریق پست ارسال شود

مرحله دوم ثبت شرکت بامسئولیت محدود:

در صورتی که کارشناس اداره ثبت شرکتها ایرادی یا نقصی در مدارک ابرازی مشاهده ننماید نسبت به تهیه پیش نویس آگهی ثبت اقدام و پیش نویس مربوطه پس از تایید مسئولین اداره ثبت شرکتها تایپ و در روز مراجعه تحویل متقاضی داده می شود. 

مدارک به واحد ثبت تاسیس و تغییرات اداره ثبت شرکتها تحویل داده شود و مسئول مربوطه پس از ثبت در دفتر و تعیین شماره ثبت شرکت و درج بر روی اظهارنامه اقدام و در ذیل ثبت دفتر از شخص معرفی شده توسط شرکایا قید جمله «ثبت با سند برابر است» امضا اخذ می نماید و سپس آگهی تایپ شده بامضای رئیس اداره ثبت شرکتها برسد. یک نسخه از مدارک ضبط در پرونده شرکت شده و در بایگانی اداره ثبت شرکتها نگهداری خواهد شد و یک نسخه دیگر از مدارک شرکت ممهور به مهر اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی شده و تحویل متقاضی می گردد.

متقاضی مدارک مربوط به خود و پرونده تشکیل شده را به قسمت دبیرخانه اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی برده و پس از ثبت آگهی در دفتر اندیکاتور ، مسئول مربوطه نسبت به درج شماره ثبت دفتر و ممهور نمودن آگهی تایپ شده اقدام و پرونده تشکیل شده را ضبط و بقیه مدارک تحویل متقاضی می گردد.

مشاوره رایگان