ثبت تغییرات شرکت

ثبت تغییرات شرکت ، هر شرکت یا موسسه بعد از ثبت ممکن است تصمیمات جدیدی گرفته و نیاز به تغییر داشته باشد. این تغییر باید مطابق قانون تجارت ثبت شوند. تغییرات نیازمند تنظیم صورتجلسه است.  تغییر یا تمدید هیات مدیره ، کاهش/ افزایش تعداد اعضای هیات مدیره ، نقل و انتقال سهام ، تغییر موضوع ، تغییر نام ، انحلال ، تغییر آدرس ، افزایش / کاهش سرمایه ، تغییر اعضا ، فروش شرکت از جمله مواردی می باشد که می توان در شرکت انجام داد.

تغییرات شرکت
 • به همراه داشتن اصل یا کپی از کلیه مدارک ثبتی شرکت شامل تاسیس و روزنامه آخرین تغییرات 
 • اصل شناسنامه یکی از سهامداران ترجیحا مدیر عامل
 • اصل مهر شرکت
 • در مورد شرکت هایی که از تاریخ ثبتشان  یک سال گذشته باشد ، کپی شناسنامه و کپی کارت ملی همه اعضا و سهامداران الزامی است.
 • در مورد تغییرات ، ورود اعضای جدید به شرکت ، کپی شناسنامه ، کپی کارت ملی و کارت پایان خدمت الزامی می باشد.
 • درمورد انحلال شرکت ، خروج از شرکت و یا کاهش سهم سهامداران یا اعضا ، امضا و اثر انگشت روی وکالتنامه همزمان با حضور ایشان در محل موسسه یا اداره ثبت شرکتها الزامی می باشد.
 • در مورد تبدیل نوع شرکت ، امضای اوراق جدید الزامی می باشد. 
تغییرات شرکت
 • تنظیم صورتجلسه و امضاء آن توسط کلیه شرکاء
 • بارگذاری مدارک و درج اطلاعات در سامانه
 • ارسال فیزیک مدارک از طریق پست
 • مراجعه به اداره ثبت شرکتها و پرداخت هزینه های تغییرات
 • پرداخت روزنامه رسمی
تغییرات شرکت

مشاوره رایگان