تفاوت شرکت سهامی خاص و با مسئولیت محدود

تفاوت شرکت سهامی خاص و با مسئولیت محدود به نسبت وجه اشتراک خیلی زیاد است ، یعنی حداقل شرکاء در شرکت با مسئولیت محدود دو نفر باید باشد ، ولی در شرکت سهامی خاص حداقل سهامداران باید سه نفر باشد ، انتخاب بازرس اصلی و علی البدل در مسئولیت محدود اختیاری است ، ولی در سهامی خاص اجباری می باشد.

شرایط احراز حد نصاب مجامع عمومی در شرکت با مسئولیت محدود مشکل تر است ، ولی در سهامی خاص آسان تر می باشد.سرمایه در مسئولیت محدود به سهام یا قطعات سهام تقسیم نمی شود و شرکاء فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت می باشند ، ولی در سهامی خاص سرمایه به سهام تقسیم و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است. در مسئولیت محدود مدیران به صورت موظف  یا غیر موظف که از بین شرکاء یا از خارج انتخاب می شوند ، ولی در سهامی خاص مدیران الزاماً باید سهامدار بوده یا مقدار سهام مقرر در اساسنامه را تهیه و به صندوق شرکت بسپارند.

در مسئولیت محدود حق رای محدود به نسبت سرمایه خواهد بود ، ولی حق رای به تعداد سهام خواهد بود. در مسئولیت محدود تقسیم سود به نسبت سرمایه شرکاء است ، ولی تقسیم سود در سهامی خاص به نسبت تعداد سهام تقسیم خواهد بود. در مسئولیت محدود تقویم سهم الشرکه غیر نقدی توسط شرکاء صورت می پذیرد ، ولی سهامی خاص تقویم آورده غیر نقدی با کارشناس رسمی دادگستری است.

شرکت سهامی خاص وبا مسئولیت محدود دارای وجه اشتراک و تفاوتهایی هستند که وجه اشتراک شرکت سهامی خاص و با مسئولیت محدود این است که حداقل سرمایه برای ثبت هردو شرکت یک میلیون ریال است و افزایش سرمایه در هر دو شرکت اختیاری می باشد

تفاوت شرکت سهامی خاص و با مسئولیت محدود

مشاوره رایگان