تبدیل شرکتها

ما در این مطلب شرایط و مراحل و مدارک موردنیاز تبدیل شرکت به شرکت دیگر را شرح می دهیم و نمونه های مربوط به شرکتها را در مباحث نمونه ها می آوریم: براین اساس بدواً تبدیل سهامی خاص به شرکت با مسئولیت محدود را ذکر می کنیم و بعد هم شرکت با مسئولیت محدود به شرکتهای سهامی و غیره را توضیح می دهیم.

تبدیل شرکت

برای تبدیل سهامی خاص به شرکت با مسئولیت محدود نیاز به تشکیل مجمع عمومی فوق العاده است که باید با موافقت اعضاء مجمع فوق العاده شرکت سهامی به شرکت با مسئولیت محدود تبدیل شود. اصل صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده که تمام صفحات آن توسط شرکاء امضاء شده باشد، و دو نسخه تقاضانامه و دو نسخه شرکت نامه یا مسئولیت محدود که ذیل آن توسط شرکاء امضا شده باشد ، و فتوکپی شناسنامه شرکاء جدید و قدیم ، و اصل روزنامه حاوی آگهی دعوت شرکت جهت حضور در مجمع عمومی فوق العاده با حد نصاب اکثریت تشکیل شده باشد ، را به اداره ثبت شرکتها ارائه و پس از ثبت در دفاتر و امضاء ذیل آن توسط نماینده شرکت مربوطه شرکت سهامی خاص تبدیل به شرکت با مسئولیت محدود می گردد.

مدارک مورد نیاز جهت تبدیل شرکت با مسئولیت محدود به شرکت سهامی خاص به شرح ذیل است:

  • دو برگ اظهارنامه
  • دو جلد اساسنامه
  • گواهی بانک دایر به پرداخت 35%سرمایه تعهدی
  • فتوکپی شناسنامه سهامداران و بازرسان
  • صورت جلسه مجمع عمومی موسس و هیات مدیره
  • نماینده شرکت مدارک و صورت جلسات را به اداره ثبت شرکتها تحویل و یا پرداخت هزینه های قانونی ، ذیل دفاتر ثبت را امضاء خواهد نمود. و با این اقدامات شرکت با مسئولیت محدود به شرکت سهامی خاص تبدیل می گردد.

مشاوره رایگان