درموارد ذیل انحلال شرکت سهامی خاص انجام می گردد:

الف- وقتی که شرکت موضوعی را که برای آن تشکیل شده است انجام داده یا انجام آن غیرممکن شده باشد.

ب- در صورتی که شرکت برای مدت معین تشکیل گردیده و آن مدت منقضی باشد مگر این که مدت قبل از انقضاء تمدید شده باشد.

ج- در صورت ورشکستگی

د-در هر موقع که مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام به هر علتی رای به انحلال شرکت بدهد.

ی- در صورت صدور حکم قطعی دادگاه مدارک موردنیاز جهت انحلال شرکت سهامی عبارتند از:

1- اصل صورت جلسه انحلال 

2- آخرین روزنامه رسمی شرکت

3- فتوکپی شناسنامه مدیر تصفیه هرگاه مدیر تصفیه خارج از سهامداران انتخاب شده باشد.

4- اصل روزنامه کثیرالانتشار حاوی آگهی دعوت شرکاء ، هرگاه مجمع با اکثریت شرکاء تشکیل شده باشد. صورت جلسه انحلال شرکت همراه و با دیگر مدارک باید ظرف 5 روز از تاریخ تشکیل جلسه باید تسلیم اداره ثبت شرکتها شود و بعد از ثبت در دفاتر ثبت شرکتها و امضاء ذیل آن توسط نماینده آن شرکت منحل می شود.

انحلال شرکت

برای انحلال شرکت با مسئولیت محدود مدارک ذیل موردنیاز است:

الف- اصل صورتجلسه انحلال 

ب- آخرین روزنامه رسمی که آگهی های شرکت در آن منتشر می شود.

ج- فتوکپی شناسنامه مدیر تصفیه در صورتی که خارج از شرکاء انتخاب شده باشد.

د- ارائه سند ثبت دایر بر ارسال دعوت نامه برای شرکاء چنانچه مجمع عمومی فوق العاده با اکثریت شرکاء تشکیل شده باشد.

موارد انحلال شرکت تضامنی به شرح ذیل است:

الف- هدفی که شرکت برای انجام آن تاسیس شده و آن امر انجام گردد و یا انجام آن غیر مقدور باشد.

ب- شرکت دارای مدت بوده و مدت مزبور منقضی شده و صورت جلسه تمدید قبل از انقضای آخرین روز تقدیم اداره ثبت شرکتها نشود.

ج- تصمیم مجمع عمومی فوق العاده شرکت جهت انحلال 

د- در صورتی که احدی از شرکاء مطابق م 137 شرکت را فسخ نماید.

ه- در صورت ورشکستگی شرکت

و- در صورت تراضی تمام شرکاء

ط- صدور حکم انحلال از دادگاه با تقاضای احد از شرکاء

ث- در صورت فوت یا محجوریت یکی از شرکاء به شرط این که در اساسنامه قید شده باشد.

ی- اگر احدی از شرکاء ورشکسته شود و سهم ورشکسته از منافع شرکت جهت پرداخت دین وی کافی نباشد می توانند تقاضای انحلال شرکت را بنماید ، مشروط به این که 6 ماه قبل قصد خود را به وسیله ارسال اظهارنامه به اطلاع شرکت رسانده باشند.

با تشکیل مجمع عمومی فوق العاده صورت جلسه مجمع در دو نسخه که به امضاء شرکاء رسیده تنظیم و به انضمام فتوکپی شناسنامه کلیه شرکاء و همچنین فتوکپی مدیر تصفیه اگر خارج شرکاء باشد و آخرین روزنامه رسمی که آگهی های موسسه در آن منتشر می شود جهت انحلال موسسه تحویل اداره ثبت شرکتها می گردد و در دفاتر آن اداره ثبت و ذیل آن توسط نماینده یا وکیل رسمی موسسه امضاء می گردد و در اینجا موسسه به طور رسمی منحل می گردد.

مشاوره رایگان